අඟහරුගෙන් හැන්දක් සොයා ගනී

January 3, 2017 | 10:30 am    0   851

අඟහරුගෙන් හැන්දක් සොයා ගනී

නාසා ආයතනය විසින් අඟහරු ග්‍ර‍හයා වෙත යවන ලද රෝවර් යානය මගින් විශ්මිත ඡායාරූපයක් පෘථිවියට එවා තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ අති විශාල ප්‍රමාණයේ හැන්දක හැඩය ගත වස්තුවකි. මෑතකදී රෝවර් යානය මගින් එවූ මෙවැනි වස්තුවක දෙවන ඡායාරූපය වන බව නාසා ආයතනය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: