අද සිට කාර්යාල වෙලාවේ වෙනසක්..

September 18, 2017 | 11:09 am    0   95

අද සිට කාර්යාල වෙලාවේ වෙනසක්..

රාජ්‍ය සේවකයන් උදෙසා නම්‍යශීලි කාර්යාලයිය වෙලාවක් පවත්වාගැනීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය අද (18) සිට කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම වැඩසටහන බත්තරමුල්ල ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වේ. එම ප්‍රදේශයේ කාර්යාල රැසක් එම ප්‍රදේශයේ පිහිට ඇති බැවින් බත්තරමුල්ලෙන්  මෙම ව්‍යව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව පෙරවරු 7.30 සිට 9.15 දක්වා එම ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට සිය කාර්යාල වලට වාර්තා කිරීමට ඒ අනුව හැකියාව ලැබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් සේවයට වාර්තා කල වෙලාව අනුව නියමිත පැය ගණන සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව පස්වරු 3.15 සිට 5.30 දක්වා කාලය තුල කාර්යාලයෙන් පිටවිය හැකිය.

එනමුත් සියලුම සේවකයන් පෙරවරු 7.30 පස්වරු 3.15 දක්වා කාර්යාල තුල අනිවාර්යෙන්ම රැඳී සිටිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: