අන්තරය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා වැදීමට විරෝධය පා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෝ උද්ගෝෂණයක

June 23, 2017 | 12:17 pm    0   358

අන්තරය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා වැදීමට විරෝධය පා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෝ උද්ගෝෂණයක

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා වැදීමට විරෝධය පා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෝ අද දහවල් 12.30 සිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට උද්ගෝෂණයක නිරතව වීමට සුදානම් බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: