අලි-ඇත් සංගණනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල වෙසෙන අලි ඇතුන් පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

අලි ඇතුන් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති සෑදීම සඳහා මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන බවත් එම සමීක්ෂණය මේ වසරේ අගෝස්තු – සැප්තැම්බර් මාසවලදී සිදු කෙරෙන බවත් දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

අවසන් වරට 2011 වසරේ ජූලි මාසයේ සිදු කළ සමීක්ෂණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල වෙසෙන අලි ඇතුන් 5878 බවට වාර්තා වී තිබේ. එම වර්ෂයේ සිදු කළ සමීක්ෂණය පොළොන්නරුව, අනුරාධපුරය වැනි එක් එක් ප්‍රදේශවල පමණක් සිදු කර ඇත.

මෙම කටයුත්ත සඳහා වියළි කාලගුණික තත්ත්වය උපයෝගී කර ගනී.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + four =