අලුත්ම වෙනස මෙන්න… තාත්තා කොළ, අම්මා නිල්, මම …..

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 4 =