අවුරුදු තෑග්ග !!

April 16, 2017 | 10:08 am    0   168

අවුරුදු තෑග්ග !!

 

පල් ගඳ ගහන කුණු හැරවුනු ගෙයි මුල්ලේ
හිත යට තිබුණු කුණු පැලවිය ගම මුල්ලේ
අහසක් උසට කඳු කැළණිය ගඟමුල්ලේ
පොළව පලා හැඬුවා මීතොටමුල්ලේ

“කපුටන්” නිතර ආ ගිය වග උන් දන්නේ
“කුණු රස” දැණුනු බව සැලවිය “දත්” අස්සේ
“ගිළණුන්” ගිජුව ගිලිනා කුණු රස අස්සේ
මිනිසුන් රැසක් සිටියා සිරවී පල්ලේ

අහසත් දිගට හැඬුවා බක්මහ අස්සේ
බුරුලට තැබූ අඩි ලිස්සා බිම හොත්තේ
කුණුගඳ සැරට දැණුනා මහ වැසි මත්තේ
කඳුලක් අරන් උන් සැගවුනි “කුණු” අස්සේ

හසිත හේරත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: