ආරක්ෂක ලේකම්ධුරයට කපිල වෛද්‍යරත්න, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරධුරය රෝහිත බෝගොල්ලාගමට

July 4, 2017 | 12:39 pm    0   310

ආරක්ෂක ලේකම්ධුරයට කපිල වෛද්‍යරත්න, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරධුරය රෝහිත බෝගොල්ලාගමට

පුරප්පාඩුව පැවති ආරක්ෂක ලේකම් ධුරයට සහ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා සහ රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතාව ජනාධිපතිවරයා විසින් අද (04) පත්කර ඇත.

ආරක්ෂක ලේකම් ධුරයට අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතාත්, නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස පත්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට හිටපු විදේශ ඇමතිවරයෙකු වූ රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා ද ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කර ඇති වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: