ඇමතිවරියන් සහ මන්ත්‍රීවරියන් පාර්ලිමේන්තුවේදි අමුතුම වර්ගයේ විරෝධතාවයක..

September 20, 2017 | 8:50 pm    0   536

ඇමතිවරියන් සහ මන්ත්‍රීවරියන් පාර්ලිමේන්තුවේදි අමුතුම වර්ගයේ විරෝධතාවයක..

ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරියන් සහ ඇමතිවරියන් පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයයේ අමුතුම වර්ගයේ විරෝධතාවයක නිරත වේ.

ඇයි අපිට බයද? යනුවෙන් ලියූ පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමිනි.

චන්ද්‍රානි බංඩාර,සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ, විජයකලා මහේශ්වරන්, සුමේධා ජී ජයසේන අමාත්‍යවරියන් රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න, තුසිතා විජේමාන්න මන්ත්‍රීවරියන්ද ඒ අතර වූහ.

පළාත් සභා වල කාන්තා නියෝජනය 25%ක් වීම අනිවාර්ය කරන යෝජනා ඇතුළත් පළාත් සභා ජන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මේ වන විට විවාදයට ගැනෙනවා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එම විවාදය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පල කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: