උතුරු මැද ට දේශපාලන කුණාටුවක්.!

උතුරු මැද පලාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාව සිටි කේ. එච්. නන්දසේන මහතා එම තනතුරින් ඉවත් කොට පලාත් සභා මන්ත්‍රී එම්. හේරත් බණඩා මහතා නව සෞඛ්‍ය ඇමැති ලෙස අද දහවල් උතුරැ මැද ආණ්ඩුකාර පී. බී දිසානායක මහතා ඉදිරියේ දිවුරැම් දුන්නේය.

මේ අතර. උතුරැ මැද පලාත් සභාවේ ප්‍රවාහන හා ක්‍රීඩා ඇමැති එස්. එම්. රංජිත් මහතා තම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ආණ්ඩුකාරවරයාට දැනුම් දී ඇත.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =