උසස්පෙළ විෂයන් දෙකක් කල් යයි

සැප්තැම්බර් 2 වැනි දින පැවැත්වීම හේතුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ එදින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විෂයන් දෙකක් සැප්තැම්බර් 4 වැනිදා දක්වා කල් දැමීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. 

ඒ සැප්තැම්බර් 1 වැනි දිනට යෙදී තිබුණු හජ්ජි උත්සවය 2 වැනි දින පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර ඇත. ඒ අනුවයි විභාගය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව විෂය අංක 12- සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය 4 වැනි දින පෙ.ව. 8.30 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වාත්, විෂය අංක 20 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂනය 2 පත්‍රය4 වැනිදා ප.ව. 12.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වාත් පැවැත්වෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසිය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 12 =