උසස් පෙළ පිළිතුරුපත් ඇගයීම් නිසා පාසල් රැසකට නිවාඩු

August 4, 2017 | 1:00 pm    0   263

උසස් පෙළ පිළිතුරුපත් ඇගයීම් නිසා පාසල් රැසකට නිවාඩු

අ.ඇගයීමේ අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරුපත් ඇගයීමේ පළමු අදියර සැප්තැම්බර් 7 වැනි දින ආරම්භ කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එදින සිට සැප්තැම්බර් 20 දක්වා පාසල් 5කට සම්පුර්ණයෙන්ම නිවාඩු ලබාදේ. තවත් පාසල් 22ක කොටසකට පමණක් නිවාඩු ලබාදේ.

ඒ අනුව පිළිතුරුපත් ඇගයීම් කටයුතු වල පළමු අදියර වෙනුවෙන් පාසලෙන් කොටසකට පමණක් නිවාඩු ලබාදෙන පාසල් වල තෙවන වාරය නියමිත පරිදි සැප්තැම්බර් 6 වැනි දින ආරම්භ වන බවත්, සම්පුර්ණයෙන්ම නිවාඩු ලබාදෙන පාසල් සැප්තැම්බර් 21 දින ආරම්භ වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සම්පුර්ණයෙන්ම නිවාඩු ලබාදෙන පාසල් මෙසේය.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර විහාර මහා දෙවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර ස්වර්ණපමාලි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර සිතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: