ඔබ කවුරුත් අසා ඇති සහෝදරයින් කිහිප පොළක් එකට සිටින ඓතිහාසික ඡායාරුවක්

April 25, 2017 | 1:00 pm    0   270

ඔබ කවුරුත් අසා ඇති සහෝදරයින් කිහිප පොළක් එකට සිටින ඓතිහාසික ඡායාරුවක්

ඔබ කවුරුත් අසා ඇති සහෝදරයින් කිහිප පොළක් එකට සිටින ඓතිහාසික ඡායාරුවක් මෙහි දැක්වේ.1930 දී ඡායාරුවට නගා ඇති මෙම ඡායාරුවේ පසුපසින් සිටගන සිටින්නේ ලංකාවේ පළමු අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්.සේනානායක මැතිතුමායි.

මැද පෝලිමේ වාඩිගන සිටින පළමු පුද්ගලයා එෆ්.සී.සේනානායක මැතිතුමායි මැද පෙළ දෙවෙනියා අමදෝරිස් මැන්දිස් වන අතර අනෙකා හඳුනාගන නොමැත.

ඉදිරියේ බිම වාඩිගන සිටින පළමු පුද්ගලයා හඳුනාගන නොමැති අතර අනෙක් පුද්ගලයා පසුකාලයේදී ඩී.එස්.සේනානායක මහතාගේ පෞද්ගලික සහායක වශයෙන් ලඟින්ම සිටි කරෝලිස් නම් අයෙකු වේ.දකුණුපස හාන්සි පුටුවේ දුම් පයිප්පයක් උරමින් ඈඳිගෙන සිටින්නේ එෆ්.ආර්.සේනානායක් මැතිතුමායි.

මූලාශ්‍රය – Real Ceylon පිටුව

-හසිත හේරත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: