කාන්තාවන්ට ඔසප් නිවාඩු

December 29, 2016 | 10:10 am    0   901

කාන්තාවන්ට ඔසප් නිවාඩු

ලංකාවේ කාන්තාවන්ට ඔසප් නිවාඩුවක් ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. දිගින් දිගටම ලැබෙන ඉල්ලීම් සලකා බලලා තමයි මේ ගැන සාකච්ඡාව ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ.

චීනයේ පළාත් ගණනාවකම දැනටමත් මෙම නිවාඩුව ක්‍රියාත්මක වෙන බවත්, එය ශ්‍රී ලංකාවේද ක්‍රියාත්මක කල හැකි බවත් අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළා. අගේ පෞද්ගලික මතයක් ලෙස මෙම නිවාඩුව ලබා දෙනවා නම් වඩාත් සුදුසු බවත් ඇය පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: