කැබිනට් ඇමති ධුර නවයක වෙනසක්

May 22, 2017 | 1:09 pm    0   170

කැබිනට් ඇමති ධුර නවයක වෙනසක්

අද (22) දිනයේ සිදු වන බව කී කැබිනට් සංශෝධනයට අනුව ඇමති ධුර නවයක සංශෝධන සිදු සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මුදල්, ජනමාධ්‍ය, සමාජ සුභසාධන හා මහනුවර සංවර්ධන, සබරගමු සංවර්ධන, විදේශ කටයුතු, වරයා හා නාවික, ඛනිජ තෙල්, නිපුණතා සංවර්ධන, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යනාදී අමාත්‍යංශ සඳහා ඒ අනුව නව පත්කිරීම් සිදු කෙරේ.

එම ධුර පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: