කැලණිය සරසවියට ජුනි 27 දක්වා නිවාඩු

June 16, 2017 | 4:39 pm    0   247

කැලණිය සරසවියට  ජුනි 27 දක්වා නිවාඩු

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය පරිශ්‍රයේ සිටින සිසුන් අතර ඇතිවී යන උණ රෝගයක් හේතුවෙන් කැලණිය සරසවියට ජුනි 27 දක්වා නිවාඩු ලබා දීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: