කියනකොට එහෙමයි…. කරනකොට මෙහෙමයි

February 9, 2017 | 3:10 pm    0   627

කියනකොට එහෙමයි…. කරනකොට මෙහෙමයි

ස්ථානය – කඩවත බස් නැවතුම්පොළ අසල
වේලාව – පෙ.ව. 11.05

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාමාර්ග පද්ධතියේ පවතින කහ ඉරි සුදුපාටින් වර්ණ ගන්වන බවත් එය අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියක් බවත් පසුගිය දෙසැම්බර් මස සිට එය සිදුකරන බවත් ඒ දිනවල පුවත් මගින් නිතරම පාහේ අපට අසන්නට ලැබුණු කරුණක්. ඒ පැවසු ලෙසම ස්ථාන කිහිපයක කහ ඉරි සුදු පාටින් වර්ණ ගන්වා තිබෙනවා ඔබ දකින්නට ඇති. නමුත් අද(09) කඩවත බස් නැවතුම්පොළ අසල අඩක් මැකී ගිය කහ ඉර යලි කහ පාටින්ම වර්ණ ගන්වන අයුරු අපට වාර්තා වුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: