කිරිපටි මිල වැඩි කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

December 29, 2016 | 12:00 pm    0   868

කිරිපටි මිල වැඩි කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

කිරිපිට මිල වැඩි කිරීමට සමාගම් කිහිපයක් ඉල්ලීම් කර ඇති බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා.

කිරිපිටි කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 100 ත් 117 ත් අතර මිලකින් ඉහල නංවන ලෙසත්, ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 40ත් 46ත් අතර මිලකින් ඉහල නංවන ලෙසත් ය.

නමුත් කිරිපිටි සඳහා බලපාන විවිධ මිල සංඝටකවල වර්ථමාන තත්වය සලකා බැලීමේදී මෙම මිල වැඩි කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: