ගංවතුරට මුහුණ දීමට නාවික හමුදාවෙන් අලුත් වැඩක්

December 28, 2016 | 2:00 pm    0   807

ගංවතුරට මුහුණ දීමට නාවික හමුදාවෙන් අලුත් වැඩක්

හදිසි ගංවතුර ආපදා අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා මුහුණ දීමට වායුබල යාත්‍රාවක් නාවික හමුදා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය මගින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා මිලියන 1.7 ක පමණ මුදලක් වැය වූ බවත් නාවික හමුදාව පවසනවා.

ජලයෙන් යටවී අවතැන් වූ ප්‍රදේශ වලට මේ හරහා පහසුවෙන් ළඟාවීමටත් විපතට පත්වූවන් බේරා ගැනීමටත් මෙමගින් හැකි බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: