ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා ඇන්නා කිව්වට ඒ වගේ සිදුවීම් දැකලා තියෙනවද

March 9, 2017 | 9:40 am    0   703

ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා ඇන්නා කිව්වට ඒ වගේ සිදුවීම් දැකලා තියෙනවද? ඔන්න දැකලා නැති අයට බලාගන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: