ජ’පුර විශ්වවිද්‍යාලය පරිසර වාර්තා අසාදු ලේඛනගත කරන්න – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය

July 19, 2017 | 11:00 am    0   262

ජ’පුර විශ්වවිද්‍යාලය පරිසර වාර්තා අසාදු ලේඛනගත කරන්න – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පරිසර ඇගයීම් වාර්තා සකස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අසාදු ලේඛනගත කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇත.

මෙම ඉල්ලීම සිදුකිරීමට ආසන්නම හේතුව වී ඇත්තේ උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාජ පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමයි.

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිශ්ව විද්‍යාලයේ ස්වර්ණ පියසීලි ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් විසින් මේ පිලිබඳ පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් 2010 නොවැම්බර් මාසයේදී සකස්කර තිබුණි.

එසේ සකස්කළ ලියවිල්ල මේ වනවිට තනිකරම ව්‍යාජ ලියවිල්ලක් බවට පත්ව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය චෝදනා කර ඇත.

එම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඌව පළාතේ නිවාස 7000 කට අධික ප්‍රමාණයකට හානි සිදුවී ඇති අතර, ළිං 4000 පමණ සිඳී ගොස් ඇති බවද වාර්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: