ඥානසාර හිමියන්ට රටයෑම තහනම්

බොදු බල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට විශේශගතවීම තහනම් කිරීමට අධිකරණ නියෝග ලැබී තිබේ.

තවද උන්වහන්සේ අත් අඩංගුවට ගැනීමටද පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්ද යොදා තිබේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =