ණය කාඩ් පත් (Credit Cards) පොලී අනුපාතිකය ජුලි සිට ඉහළට

June 20, 2017 | 12:50 pm    0   271

ණය කාඩ් පත් (Credit Cards) පොලී අනුපාතිකය ජුලි සිට ඉහළට

By Editor

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු විසින් නිකුත් කර ඇති ණය කාඩ් පත් (Credit Cards) සඳහා අයකරනු ලබන පොලී අනුපාතිකය ඉහල දැමීමට වාණිජ බැංකු කිහිපයක් පියවරගෙන ඇත.

මෙරට වාණිජ බැංකු විසින් නිකුත් කර ඇති ණය කාඩ් පත් සඳහා ගෙවිය යුතු පොලි අනුපාතිකය වන්නේ 24% කි. එනමුත් වාණිජ බැංකු කිහිපයක්ම මේ වනවිටත් මාසික ගිණුම් ප්‍රකාශ මගින් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට දැන්වා යවා ඇත්තේ ජුලි 01 දින සිට එම පොලි අනුපාතිකය 28% දක්වා ඉහල නංවන බවය. තවද ජුලි 01 දින සිට ණය කාඩ් පත් භාවිතයෙන් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගනුදෙනු වෙනුවෙන් එම නව පොලි අනුපාතිකය අදාළ වන බවද දන්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු වාර්තා වලට අනුව අප්‍රේල් මාසය වනවිට මෙරට සක්‍රියව භාවිත කරනු ලබන ණය කාඩ් පත් ප්‍රමාණය 1,354,971කි. මේවා අතුරින් 28,621 ක් දේශීය ගෙවීම් සඳහා පමණක් භාවිත කළ හැකි ඒවා වන අතර, ඉතිරි කොටස ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගෙවීම් සිදුකල හැකි ප්‍රමාණයයි. අප්‍රේල් මාසය වනවිට ණය කාඩ් පත් මගින් ගෙවීමට ඇති මුළු හිඟ මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 78,797 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: