තහනම් කළ දන්සලට දේශපාලකයා පිහිටවෙයි

May 15, 2017 | 12:00 pm    0   136

තහනම් කළ දන්සලට දේශපාලකයා පිහිටවෙයි

නිසි අවසරයක් නොමැතිව පැවැත්විම‍ට සුදානම් කර තිබු වෙසක් දන්සැලක් නවතා දමන ලෙසට සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරින් තළ නියෝගයකින් පසු ප්‍රාදේශීය දේශපාලයෙකුගේ බලපෑමින් නිසි අවසරය ලබා පැවැත්විම‍ට හැකි වු බව හලාවත ට කිට්ටු ගමක පිරිසක් පෙන්වා දුන්හ.

මෙම ‍ගමේ සමෘද්ධිලාභි පවුල්වල පස් දෙනෙකු එකමුතුව මෙවර වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ගමේ ඇත්තන්ට පාන් හා පරිප්පු දන්සැලක් දීමට කටයුතු කළ අතර ඊට ගමේ අයගේ සහය ද නොමදව ලද බවත් කියයි.

දන්සැල පැවැත්විම පිණිස සෞඛ්‍ය අංශයේ නිසි අවසරයක් ලබා ගත යුතුව ඇති බවට දැනුවත්ව නොසිටි ඔවුන් දන්සැල දිමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටිය දි වෙනත් රාජකාරියකට ගමට පැමිනි මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරයෙකු දන්සැල සම්බන්ධයෙන් තොරතුරැ දැන ගෙන නිසි අවසරය ලබා නොමැති නිසා දන්සැල නොපවත්වන ලෙසට උපදෙස් ලබා දි ඇත.

මෙයින් අසීරැතාවට පත්වු පිරිස ගමේ ග්‍රාමනිලදාරින් හරහා නිසි අවසරය ලබා ගැනිමට තැත් කළත් එයට අසාර්ථක වු පසු ඔවුන් ප්‍රාදේශීය සභාවක හිටපු මන්ත්‍රිවරයෙකු හරහා ඉල්ලිමක් කළ අවස්තාවේ දි සෞඛ්‍ය අංශයෙන් ලැබිය යුතු නිස අවසරය ලබා දි ඇත. පසුව ඔනුක් කලින් සුදානම් කර තිබු ආකාරයට දන්සැල පවත්වනු ලැබු බවත් කිහ. එම දන්සැල පැවැත්වු අයුරැ ජායාරෑපයේ දැක්වේ.

මුලින් පැමිනි නිලධාරියා තමන්ගේ අසරණ බව නිසි ලෙසින් තේරැම් ගෙන අවවාද කිරිමකින් පසු දන්සැල සදහා අවශ්‍ය අවසරය ලබා දුන්නේ නම් තමන්ට දේශපාලකයෙකු පසු පස යෑම‍ට සිදු නොවන බවත් ඔවුහු කීහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: