දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තේරීම සඳහා ජාන පරීක්ෂණ

January 11, 2017 | 11:07 am    0   567

දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තේරීම සඳහා ජාන පරීක්ෂණ

ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකි දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින් බැහැර වී නව තාක්ෂණය යොදා ගත යුතු බවට මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා ක්‍රීඩා බුද්ධි මණ්ඩපයට යෝජනා කර ඇත.

ඇක්ට් එන් වන් (Act N1) ජානමය පරීක්ෂණය ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු බව ඔහු බුද්ධි මණ්ඩපයට යෝජනා කර ඇති බව වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශ පුවත් වාර්තා කරයි.

ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමේදී වඩාත් සැලකිය යුතු කාරණා තුනක් තිබෙ න අතර ඒ සඳහා ජානමය ලක්ෂණ, පුහුණුව සහ පෝෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන බව මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෝෂණය හා ජානමය ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන නමුදු මේ වන විට දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණ ක්‍රමවලට ජානමය පරීක්ෂණ ඇතුළත් වී ඇති බවද මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

ඉක්මණින් සංකෝචනය වන පේෂි ප්‍රමාණය පරීක්ෂා කිරීම මේ සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රමවේදය වන අතර මේ වන විට ලංකාවේ ඇතැම් ක්‍රීඩකයින්ගේ පරීක්ෂණ මේ සඳහා යොදා ගෙන ඇති බව හෙතම වැඩිදුරටත් ක්‍රීඩා බුද්ධි මණ්ඩපය වෙත කරුණු පෙන්වා දී තිබේ.

 

අන්තර්ජාලය ඇසුරින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: