දඹුල්ල තවමත් ලෝක උරුමයක්ද? යුනෙස්කෝව අසයි

July 14, 2017 | 3:31 pm    0   283

දඹුල්ල තවමත් ලෝක උරුමයක්ද? යුනෙස්කෝව අසයි

දඹුල්ල ලෙන් විහාරය තවදුරටත් ලෝක උරුමයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන්නේ දැයි ශ්‍රී ලංකා රජයේ ස්ථාවරය දෙසැම්බර් 01 වැනිදාට පෙර  දැනුම් දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සස්කෘතික අරමුදල (UNESCO) ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දැනුම් දී ඇත.

එම සංවිධානය රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික මට්ටමින් ලිපියක් යොමුකරමින් මේ බව විමසා ඇත.

රජය විසින් දඹුලු ලෙන් විහාරය ලෝක උරුමයක් ලෙස රැකගැනීමට අදාල ලිඛිත දැනුම්දීම නියමිත දිනට පෙර නිසි පරිදි සිදු නොකළහොත් අනිවාර්යෙන්ම දෙසැම්බර් මාසයෙන් පසු දඹුල්ල ලෙන් විහාරය තවදුරටත් ලෝක උරුමයක් නොවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: