දැඩි වරෂාපතනය සමග රත්නපුරයේ සහ කෑගල්ලේ නායයාමේ අවධානමක්

May 26, 2017 | 10:08 pm    0   339

දැඩි වරෂාපතනය සමග රත්නපුරයේ සහ කෑගල්ලේ නායයාමේ අවධානමක්

දැඩි වරෂාපතනය සමග රත්නපුරයේ සහ කෑගල්ලේ නායයාමේ අවධානමක් ඇතිබව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දී ඇත.

අවධානයෙන් සිටින්න !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: