දුම්කොළ සහිත බුලත්විට, මාවා, බාබුල් අද සිට තහනම්..

July 19, 2017 | 10:03 am    0   658

දුම්කොළ සහිත බුලත්විට, මාවා, බාබුල් අද සිට තහනම්..

දුම්කොළ ආශ්‍රිතව නිපදවනු ලබන දුම් රහිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන අද (19) සිට නිෂ්පාදනය, ආනයනය, විකිණීම හෝ ප්‍රදර්ශනය තහනම් බව ජාතික දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව දුම්කොළ සහිත බුලත්විට, මාවා, බාබුල්, බීඩි, හැන්ස්, පාම්පරා සහ ගුට්කා ආදිය නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම තහනම් වනු ඇත.

2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිලිබඳ අධිකාරි පනතේ තහනම් දුම්කොළ පිලිබඳ 2016 අංක 01 දරණ නියෝගයට අනුව මෙම තහනම් කිරීම සිදුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: