“දෙමළ භුමිය” පොත රේගුවෙන් නිදහස් කරයි

June 12, 2017 | 2:37 pm    0   207

“දෙමළ භුමිය” පොත රේගුවෙන් නිදහස් කරයි

දීපච් චෙල්වන් රචනා කළ “දෙමළ භුමිය” කෘතිය රේගුවෙන් නිදහස් නොකර දින ගණනාවක් යාපනය රේගු දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවා තිබුණි.  වාරණ නියෝගයක් මත එසේ රඳවා තබා තිබුණ කෘතිය ඊයේ  (11) කතුවරයා වෙත නිදහස් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: