දොස්තර වෙන්න අවම සුදුසුකම C දෙකයි S එකක් ලු….

April 12, 2017 | 11:00 am    0   329

දොස්තර වෙන්න අවම සුදුසුකම C දෙකයි S එකක් ලු….

රජයේ හෝ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල වෙත අයදුම් කරන සිසුන් උසස් පෙළ විභාගය ජීව විද්‍යා විෂයන්ගෙන් අවම වශයෙන් සම්මාන දෙකක් සාමාර්ථ දෙකක් හා සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් සහිතව සමත් වී තිබිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ප්‍රකාශකයකුට අනුව 2011දී සභාවෙන් නිර්දේශ කළ පරිදි එම නිර්දේශ කළ සුදුසුකම් මෙතෙක් වෙනස් කර නොමැති බව වාර්තා වේ.

මෙම සුදුසුකම් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨ අටට දැනුම් දී ඇත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙතද මෙම නිර්දේශ ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: