නටන්න හැකිනම් ඔබටත් අවස්ථාවක්

January 27, 2017 | 11:33 am    0   1419

නටන්න හැකිනම් ඔබටත් අවස්ථාවක්

උඩරට සම්ප්‍රදායික නැටුම් කලාව මතු පරම්පරාවට දායාද කරන ප්‍රවීණ නර්තන ශිල්පී චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතාගේ චන්දන වික්‍රමසිංහ රංගායතනය සදහා එක්වීමට ඔබටත් අවසථාවක් උදාවී තිබේ.

මේ සදහා වයස අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර උස අඩි 5.5ට වැඩි තරුණ තරුණියන්ට අයදුම් කිරීමට හැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා පහත ඡායාරූපය නරඹන්න.

Displaying IMG-20170117-WA0000.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: