නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු හත් දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

May 31, 2017 | 2:05 pm    0   465

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු හත් දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු හත් දෙනෙකු අද පෙරවරුවේදී ජනාධිපති මයිත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදියේදී දිවුරීම් දී ඇත.
මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සිව් දෙනෙකු සහ නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙකු සිටි. නව අමාත්‍යවරු සහ ඔවුන්ට අදාළ අමාත්‍යංශ මෙසේය.

ඉරාන් වික්‍රමරත්න – මුදල් රාජ්‍ය ඇමති
පාලිත රංගේ බණ්ඩාර – වාරිමාර්ග රාජ්‍ය ඇමති
වසන්ත සේනානායක – විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
හර්ෂ ද සිල්වා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති
කරු පරණවිතාන – නිපුනතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය ඇමති
රන්ජන් රාමනායක – සමාජ සවිබලගැන්වීම් සහ කන්ද උඩරට සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: