නායයෑම් අවදානම තවත් පැය 24 කින් දීර්ඝ කෙරේ

June 20, 2017 | 5:21 pm    0   258

නායයෑම් අවදානම තවත්  පැය 24 කින් දීර්ඝ කෙරේ

By Editor

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 7 කට පනවා තිබු නායයෑම් අවදානම තවත් පය 24 කින් දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කළේ රත්නපුර, කෑගල්ල, ගාල්ල, කළුතර, මාතර, හම්බන්තොට සහ නුවරඑළිය යන දිස්තික්ක වලට එම නායයෑම් අවදානම තවදුරටත් බලපැවැත්වෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: