“නිරුපණ ක්ෂේත්‍රයට එන්න බය වෙන්න එපා” – චුලක්ෂි රණතුංග

June 20, 2017 | 2:51 pm    0   2571

“නිරුපණ ක්ෂේත්‍රයට එන්න බය වෙන්න එපා. වපර ඇහින් බලන්නෙපා. නිවැරදිව ඉගෙනගෙන දැනගෙන අවොත් වරදින්නැහැ” මෙවර ලොව හොඳම නිරූපණ ශිල්පිනිය ලෙසින් කිරුළු පැලඳු චුලක්ෂි රණතුංග සිරස පැතිකඩ වැඩසටහනට එක්වෙමින් මෙලෙස අදහස් දැක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: