නුගේගොඩ හා දෙහිවල ගුවන්පාලම් හි රථවාහන පෙරහුරුවක්

October 23, 2016 | 8:36 am    0   1095

නුගේගොඩ හා දෙහිවල ගුවන්පාලම් හි රථවාහන පෙරහුරුවක්

නුගේගොඩ හා දෙහිවල පිහිටා ඇති ගුවන් පාලම්වල ලබන 25දා සිට 28දා දක්වා රථවාහන පෙරහුරුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කොට ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙම දිනයන් හිදී පෙරවරු 7.00 සිට පෙරවරු 8.00 දක්වා කොළඹට ඇතුළවන වාහන පමණක් ගමන් කරවීමටත්, පස්වරු 5.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා කොළඹින් පිටවන වාහන පමණක් ගමන් කරවීමටත් සැලසුම් කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: