පක්ෂ නායක රැස්වීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තාවකාලිකව කල් තබයි…

August 10, 2017 | 12:39 pm    0   325

පක්ෂ නායක රැස්වීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තාවකාලිකව කල් තබයි…

අද (10) දින පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම මිට සුළු මොහොතකට පෙර තාවකාලිකව කල් තබා ඇත.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සමෘද්ධි දීමනාව කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයක නිරත විය.

ඉන් අනතුරුව අද පැවැත්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීම හේතුවෙන් කතානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව තාවකාලිකව කල් තබන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: