පුවත්


නැවුම් පුවත්

ePaper 2018-05-20
ePaper

ePaper 2018-05-20

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 31 වන කලාපය පිටු 40 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

May 19, 2018 | 6:32 am    0   324


ePaper 2018-05-13
ePaper

ePaper 2018-05-13

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 30 වන කලාපය පිටු 40 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

May 12, 2018 | 7:22 am    0   501


ePaper 2018-05-06
ePaper

ePaper 2018-05-06

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 28 වන කලාපය පිටු 40 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

May 5, 2018 | 6:14 am    0   484


ePaper 2018-04-29
ePaper

ePaper 2018-04-29

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 27 වන කලාපය පිටු 40 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

April 28, 2018 | 10:09 pm    0   492


ePaper 2018-04-22
ePaper

ePaper 2018-04-22

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 27 වන කලාපය පිටු 40 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

April 21, 2018 | 9:22 am    0   898


ePaper 2018-04-08
ePaper

ePaper 2018-04-08

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 26 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

April 7, 2018 | 5:50 am    0   592


ePaper 2018-04-01
ePaper

ePaper 2018-04-01

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 25 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

March 31, 2018 | 8:00 am    0   610


සිරගතව අවුරුදු 10කට පසු බිරිඳගේ මළගමට නිවසට ගිය ආනන්ද සුදාකර්ගේ අනුවේදනීය කතාව
Gossip | News | දේශපාලන

සිරගතව අවුරුදු 10කට පසු බිරිඳගේ මළගමට නිවසට ගිය ආනන්ද සුදාකර්ගේ අනුවේදනීය කතාව

අවුරුදු 10ක් ගතවූ තැන ඔවුන් නැවත මුණගැසෙයි. රතු කුංකුම මැදැඟිල්ලට තවරා ඔහු ඇගේ නළලත තැබූ තිලකය සෙමින් පිරිමදියි. සෙමින් හුස්මක් ඉහළට ගෙන දෑස් විවර කරයි. මංගල රාත්‍රියේ ඇය සැරසී සිටි පච්චවඩම් මලින් හැඩවූ තද රතු සාරිය කිසිවෙකු විසින් ඔහු අත තැබුවේ ඇගේ නිසල දේහය මත ඇතිරීමටය. කහ, සුදු රෝස පොහොට්ටු මල් මාලය අතට ගෙන මොහොතක් […]

March 26, 2018 | 10:05 am    0   294


ePaper 2018-03-25
ePaper

ePaper 2018-03-25

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 24 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

March 24, 2018 | 6:30 am    0   510


ePaper 2018-03-18
ePaper

ePaper 2018-03-18

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 23 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

March 17, 2018 | 1:50 pm    0   541


ePaper 2018-03-11
ePaper

ePaper 2018-03-11

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 22 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

March 10, 2018 | 10:29 pm    0   757


ePaper 2018-03-04
ePaper

ePaper 2018-03-04

“ඉරිදා ඇපල්” 02 කාණ්ඩය 21 වන කලාපය පිටු 52 කොටස් 3 මිළ රැ. 50/- #SundayApple

March 3, 2018 | 10:36 am    0   612


error: Content is protected !!