පොලිතින් වර්ග 4ක් සැප්තැම්බර් සිට තහනම්

August 28, 2017 | 5:52 pm    0   652

පොලිතින් වර්ග 4ක් සැප්තැම්බර් සිට තහනම්

පොලිතින් වර්ග 4ක් සැප්තැම්බර් 1 වැනි දින සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කර ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් උපාලි ගුණරත්න මහතා බලන්ගොඩ පවතී මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසිය.

ඒ අනුව සෘජුෆෝම් වලින් නිර්මාණය කරන ලද ආහාර බඳුන්, ෂොපින් බෑග්, ගොසරි කවර සහ ලන්ච් ෂිට් යන වර්ග 4 විකිණීම, ළඟ තබා ගැනීම, පරිහරණය කිරීම මුළුමනින්ම තහනම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: