බස් ගාස්තු ඉහළ නංවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

June 20, 2017 | 6:54 pm    0   296

බස් ගාස්තු ඉහළ නංවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

By Editor

බස් ගාස්තු පිලිබඳ ජාතික සංශෝධනයට අනුව බස් ගාස්තු ඉහල නැංවීමේ යෝජනාවට අද (20) අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුවජුලි 01 වැනිදා සිට 6.28% කින් බස් ගාස්තු ඉහළ යනු ඇත. මේ අනුව මෙතෙක් අවම බස් ගාස්තුව වශයෙන් පවතී රුපියල් 9 බස් ගාස්තුව රුපියල් 10 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: