බැදුම්කරයේ මුලු පාඩුව මිලියන 56,000 ක්

March 8, 2017 | 11:30 am    0   537

බැදුම්කරයේ මුලු පාඩුව මිලියන 56,000 ක්

මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද‍්‍රන් තම බෑනා වන අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට බැදුම්කර මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුවේ මුදල් රු මිලියන 31,000 ක් ලබා දී ඇති බව අභ්‍යන්තර විගණන වාර්ථා මගින් තහවුරු කර ඇතැයි දූෂණ විරෝධී හඩ කැදවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ පෙන්වා දෙයි.
එම රු මිලියන 31,000 මුදලින් පමණක් අර්ජුන් ඇලෝලියස් ලැබූ ලාභය රු මිලියන 4,600 ක් බවද සමරසිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි. තවද ලබා දුන් ණය මුදලට මහ බැංකුව විසින් රු මිලියන 21 ක් දඩ මුදලක් නියම කර ඇති බවත්, 2015 වසරේ මහබැංකු බැදුම්කර පොලී අනුපාත ඉහළ යෑම නිසා ඇස්තමේන්තු කළ පොලියට අමතරව රු මිලියන 69,000 ක් වැඩිපුර ගෙවා ඇති බවත්, එයින් ගෙවීමට සිදු වූ පොලිය රු මිලියන 1,45,000ක් බවත් එ් මහතා පෙන්වා දෙයි.
එසේම මෙම වංචාව නිසා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රු මිලියන 15,000 ක වංචාවක් සිදුවී ඇති බවත් පෙන්වා දෙන එ් මහතා මෙම බැදුම්කර වංචාව නිසා  සිදුව ඇති මුළු පාඩුව රු මිලියන 55,850 ක් බවද පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: