බුදුන්වහන්සේගේ දාතූන් වහන්සේලාත් අළෙවි කරයි ! මිල රුපියල් 1300 සිට

May 15, 2017 | 2:00 pm    0   451

බුදුන්වහන්සේගේ දාතූන් වහන්සේලාත් අළෙවි කරයි ! මිල රුපියල් 1300 සිට

බුදුන්වහන්සේගේ දාතූන්වහන්සේලා බව පවසමින් දාතුන් වහන්සේලා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇනවුම් කිරීමේ අවස්ථාවක් e-bay නම් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ අළෙවියේ යෙදෙන වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙනවා.

මෙම දාතූන් වහන්සේලාට ඩොලර් 8.99 (රු. 1300) සිට ඩොලර් 60 (රු. 9100.00) පමණ මිලක් නියම කර ඇතියුරු දක්නට ලැබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: