මං ආසම ග්‍රීන් ඇපල් වලට…

October 6, 2016 | 10:17 am    0   936

මං ආසම ග්‍රීන් ඇපල් වලට…

Q: ඔයාට ඇපල් ගැන තියෙන්නේ මොනවගේ අදහසක්ද..?
A: මං ආසම ග්‍රීන් ඇපල් වලට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: