මතට සතොස. බියර් වයින් සතොසෙන් ගන්න පුළුවන්

October 23, 2017 | 10:43 am    0   145

මතට සතොස. බියර් වයින් සතොසෙන් ගන්න පුළුවන්

ස.තො.ස. ආයතන ශාඛාවලින් දැන් වයින් හා බියර් අලෙවි කිරීම සදහා රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත. සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් වයින් සහා බියර් මිලදී ගැනීම සදහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් මෙම වැඩපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා රජය සුදානමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: