මතට සතොස. බියර් වයින් සතොසෙන් ගන්න පුළුවන්

ස.තො.ස. ආයතන ශාඛාවලින් දැන් වයින් හා බියර් අලෙවි කිරීම සදහා රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත. සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් වයින් සහා බියර් මිලදී ගැනීම සදහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් මෙම වැඩපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා රජය සුදානමින් සිටී.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =