මර්වින් සිල්වා මෙතෙක් මාධ්‍යට නොකී රහස මෙන්න…

June 23, 2017 | 1:55 pm    0   1765

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා වත්මන් දේශපාලන තත්වය සහ ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට නියමිත නවතම දේශපාලන වැඩපිළිවල පිලිබඳ මෙතෙක් කිසිදු මාධ්‍යයකට නොකී කතාව මෙන්න….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: