මහවැලියෙන් කොලෙස්ටරෝල් රහිත බිත්තරයක්

July 3, 2017 | 12:16 pm    0   316

මහවැලියෙන් කොලෙස්ටරෝල් රහිත බිත්තරයක්

කොලෙස්ටරෝල් රහිත කුකුළු බිත්තර නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහනක් මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යංශය විසින් ආරම්භකර ඇත.

මහවැලි ‘බී’ කලාපයේ ආරම්භකර ඇති මෙම වැඩසටහන යටතේ කිකිළියන් 75,000 ක් දැනටමත් සිටින බව එම අමාත්‍යංශය පවසයි.

කොලේස්ටරෝල් රහිත බිත්තර ලබාගැනීම සඳහා එම කිකිළියන් හට “මොනොකොලින් කේ” නමැති රසායනිකය අඩංගු රතු නිවුඩු සහල් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද , ඉදිරියේදී මෙම වැඩසටහන තවදුරටත් දියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: