මෙන්න කරගන්නවා නම් අලි මසාජ්

මේ විදේශිකයෙක් තම facbook ගිණුමේ පළකර තිබුණු වීඩියෝවක්. අලි මසාජ් දැකලා නැත්නම් මෙන්න බලා ගන්න….

 

ඡායාරූප කිහිපයක්

අලි මසාජ් අලි මසාජ් අලි මසාජ්

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 10 =