මෛත්‍රී පදවි ප්‍රාප්තිය සමරා කලාකරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුප්

December 27, 2016 | 3:30 pm    0   853

මෛත්‍රී පදවි ප්‍රාප්තිය සමරා කලාකරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුප්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පදවි ප්‍රාප්තියට දෙවසරක් ප්රිරීම නිමිත්තෙන් 2017 වසරේ ජනවාරි 8 වැනිදා කලාකරුවන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් හඳුන්වා දෙන බව සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ සහ සුබසාධන අමාතංශය විසින් සඳහන් කර සිටිනවා.

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ජෝජනා ක්‍රමය සඳහා වයස 23 සිට 55 දක්වා වන කලාකරුවන්ට දායකත්වය ලබාගත හැකියි. ප්‍රතිලාභ ලබන පළමු දිනයේ දී රුපියල් 50000 ක විශේෂ බෝනස් දීමනාවක්ද ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ප්‍රතිලාභ ලබන කලාකරුවන් සඳහා අර්ධ ආබාධිත, පූර්ණ ආබාධිත සහ මරණය වැනි අවස්තාවන්හිදී විශාල පාරිතෝෂික මුදල් හිමිවන බවත් එම අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: