යාපනය නාවක්කුලි විහාරයේ ඉදිකිරීම් නතරකරන්න නඩු දාලා, විහාරාධිපති හිමි උසාවිය හමුවට..

June 13, 2017 | 2:27 pm    0   296

යාපනය නාවක්කුලි විහාරයේ ඉදිකිරීම් නතරකරන්න නඩු දාලා, විහාරාධිපති හිමි උසාවිය හමුවට..

යාපනයේ නාවක්කුලි විහාරයේ ඉදිකිරීම් අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් චාවකච්චෙරි ප්‍රාදේශීය සභාව ගොනුකර ඇති පෙත්සම නිසා ජුනි 20 වැනි දින චාවකච්චේරි අධිකරණයේදී පෙනී සිටින ලෙස නාවක්කුලි විහාරාධිපති හිමියන්ට නියෝග කර ඇත.

චාවකච්චේරි මහේස්ත්‍රාත් ශ්‍රී නීති නයනසේකරන් මහතා විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත. නාවක්කුලි චෛත්‍ය ඉදිකිරීමේදී ඒ සඳහා චාවකච්චේරි ප්‍රාදේශිය සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන නැති බව එම පෙත්සමේ සඳහන් වේ. මෙම චෛත්‍ය රුපියල් මිලියන 10 ක වියදමින් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: