රන් තරු වසන්තය අද(11) සිට රදාවානේදී

January 11, 2017 | 10:26 am    0   620

රන් තරු වසන්තය අද(11) සිට රදාවානේදී

රන්තරු වසන්තය සැණකෙළිය සහ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය රදාවාන විලිම්බුල මල්කැලේ ප්‍රාදේශීයසභා ක්‍රීඩාංගනයෙදී පැවැත්වෙනවා. අද (11) සිට 15 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම සැණකෙළියේ

11 වන දින පොල්ගහවෙල හොරයිසන්

12 වන දින අරෝස්ටාර්

13 වන දින අග්‍රා

14 වන දින අන්ලිමිටඩ්

15 වන දින ෆ්ලෑෂ්බෑක් යන සංගීත කණ්ඩායම් මගින් වර්ණවත් වීමට නියමිතයි.

රන්තරු වසන්තය රදාවානේදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: