රස්නෙම අවුරුද්ද 2016යි

ලෝකයේ උණුසුම්ම වර්ෂය ලෙස 2016 වර්ෂය නම් කර ඇතැයි ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය වාර්තා කරයි.

මීට පෙර ලෝකයේ උණුසුම්ම වර්ෂය ලෙස 2015 වර්ෂය නම් කර තිබූණි.

2015 වර්ෂයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 0.07ක උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක් 2016 වර්ෂයේ වාර්තා වී තිබේ.

නාසා ආයතනය හා බ්‍රිතාන්‍ය කාලගුණ විද්‍යා කාර්යාලය විසින් ලබාගත් දත්ත වලට අනුව මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, වායු ගෝලයට මුදා හැරීම වැඩි වීම තුළින් මෙලෙස වාර්ෂිකව උණුසුම වැඩිවෙමින් පවතින බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − thirteen =