රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ඩියුටිප්‍රී වාහන

මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් 20.000-40.000 ත් වටිනාකමකින් යුතු වාහන තීරු බදු රහිතව ලබාගැනීමට එම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =