රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ඩියුටිප්‍රී වාහන

May 8, 2017 | 12:00 pm    0   304

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ඩියුටිප්‍රී වාහන

මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් 20.000-40.000 ත් වටිනාකමකින් යුතු වාහන තීරු බදු රහිතව ලබාගැනීමට එම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: